Общи условия

1. Преамбюл
Условията за ползване на услугите, предоставяни чрез търсачката и уебсайта, намиращ се на checkprice.bg (наричан по-долу „уебсайтът“) от CHECKPRICE LTD (наричан по-нататък „Компанията“), са определени тук.
Законното използване на предоставените услуги означава безусловно приемане на условията на този документ и използването на тези услуги от Вас в съответствие с приложимото българско законодателство, уреждащо подобни сделки. Приемането на настоящите условия по никакъв начин не представлява сключване на каквато и да е форма или връзка на работа, партньорство или сътрудничество с Компанията.
Компанията не гарантира постоянен, непрекъснат и сигурен достъп до услугите на Сайта, тъй като дейността му вероятно ще бъде повлияна от външни фактори, които не могат да бъдат контролирани.


2. Поверителност
Нашата Политика за защите на личните данни описва как компанията управлява данните, които получава от своите потребители на услуги. Използването на услугите, предоставяни от Компанията, предполага приемане на събирането и обработката на такива данни, както е описано в Политиката за защита на личните данни.

 

3. Достъп до сайта и регистриране на членове
Предпоставка за участието на потребители и регистрирани членове на Сайта е приемането на тези условия за ползване, които са определени в съответствие с приложимото българско законодателство. В случай на нарушение на някои от тези условия, Компанията си запазва правото да изключва потребителите или да изтрива членове на сайта по всяко време.
Информацията, предоставена от потребителите на Дружеството или от други членове, както при регистрирането на членовете, така и при публикуването им на Сайта, се определя като „личниданни и информация“. Отговорността за точността на личните данни и информация е единствено на доставчика, тъй като сайтът действа само като средство за онлайн присъствие и публикуване на такава информация, без да я обработва. Вашата лична информация и съдържанието на предоставената информация трябва да отговарят на следните условия:

  • Не трябва да бъде фалшива, неточна или подвеждаща.
  • Те не трябва да водят директно или индиректно до измама на трети лица или да продават продукти, чието разпореждане е в противоречие с приложимото законодателство.
  • Не трябва да противоречат на разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство, включително тези, свързани с износа, защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминацията или заблуждаващата реклама, защитата на интелектуалната или индустриалната собственост, търговската тайна или правата на личността.
  • Те не трябва да съдържат вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител или да отменят ботове или друг програмен код, които могат да причинят умишлена повреда или да причинят загуба на данни както на госта/хостовете, така и на системата като цяло, нито да доведат до загуба на ресурси или услуги или функции на Сайта или Дружеството, които са частично или изцяло свързани с нашите доставчици на мрежи или други партньори.
  • Те не трябва – пряко или косвено – да насочват към продукти или услуги, които са изрично забранени от настоящето.

За правилното използване на предоставената информация от потребителите в Компанията и за избягване на евентуални нарушения, свързани със съдържанието им, се договаря и се дава пълно право на Компанията за контрол и използване на тази информация. Компанията се ангажира да използва тази информация в съответствие с настоящите условия за ползване.
Достъпът и ползването на услугите на Сайта трябва да бъдат в съответствие с настоящите Условия за ползване. Не се допуска използването на който и да е метод за проследяване на Сайта или копирането на част или целия негов оперативен механизъм или неговото съдържание без предварителното писмено разрешение на Компанията. По-специално е забранено използването на всяка програма или друг начин на интервенция в оперативния механизъм на Сайта или в който и да е запис, съдържащ се в него. Освен това се забранява всяко действие, което поврежда или злоупотребява с търсачката на сайта и с технологичната инфраструктура. Моля, имайте предвид, че голяма част от съдържанието на Сайта принадлежи на членовете или съдружниците на Компанията и се използва с лиценз. Затова е забранено да се копира. 
Управлението и защитата на личните данни на посетителя, потребителя и на членовете на уебсайта е предмет на тези условия и на съответните разпоредби на българското и европейското законодателство. Във всеки случай Дружеството си запазва правото да променя условията за защита на личните данни в рамките на приложимото законодателство. Ако потребител или член не са съгласни с условията за защита на личните им данни, те трябва да спрат да преглеждат Сайта и да не използват услугите на Сайта. Сайтът запазва личното естество на информацията на посетителите, потребителите и членовете си, за да обслужва гладкото функциониране на Сайта и не може да го предаде на никоя трета страна (физическо или юридическо лице) по каквато и да е причина, освен ако това не се изисква от приложимото законодателство и то само на компетентните органи. Сайтът използва малки текстови файлове („бисквитки“), чиято работа е описана подробно в съответната страница. Потребителят, посетителят или членът на Сайта може да се свържат със съответния отдел, за да се допитат до всяко съхранение на данни, коригиране на всякакви данни, промени, които желаят да се направят, или пълното им премахване, с изключение на информацията, която трябва да се съхранява съгласно законодателството. Непълнолетните посетители/потребители не са задължени да изпращат своята лична информация. Ако такава информация се предоставя от непълнолетни, всички записани данни ще бъдат изтрити веднага щом възрастта на посетителя/потребителя стане известна писмено. Уебсайтът може да обработва част или всички въведени от потребителите данни за статистически, финансови и служебни цели.

Компанията си запазва правото да преустанови или да забрани използването на услугите си на всеки потребител на Сайта, който по свое усмотрение не спазва настоящите Условия за ползване, включително предоставянето на неправилни данни за абонамента. Ако ползването на услугите на Сайта е спряно или забранено за член, не е разрешено да се пререгистрира или използва услугите на CheckPrice без предварителното съгласие на компанията.
Уебсайтът по никакъв начин не изтрива личните данни на членовете, дори ако са членове, на които е било забранено да използват услугите. Окончателно заличаване от базата данни на Сайта може да бъде направено само в случаите, когато самият член желае това и подлежи на принципа на търговска сигурност, за да се гарантира надеждността на системата. Членовете, които желаят да бъдат информирани за личните им данни, поддържани от уебсайта, или за тяхното окончателно заличаване от базата данни на уебсайта, трябва да подадат заявление, като изпратят електронно писмо на dpo@checkprice.bg чрез имейла, с който са се абонирали за уебсайта, включително пълното им име и телефонен номер, които трябва да съответстват на информацията, въведена в базата данни на уебсайта. За разлика от личните данни, информацията, съхранена на уебсайта, не се премахва по никакъв начин и остава на разположение на всеки компетентен държавен отдел или орган, ако бъде поискана. При всяко искане за окончателно заличаване от базата данни сайтът си запазва правото да откаже, ако горепосочените условия не са спазени, а процесът на изтриване може да бъде извършен не по-малко от 7 дни и не повече от 30 дни от датата на подаване на съответното искане. 

 

4. Режим на обслужване
Информацията, която уебсайтът предава на своите потребители за продуктите, показвани в сайта по категории, е чисто информативна и целенасочена и непрекъснато се актуализира и променя с максимум 2 часа подновяване (по избор на магазина) или 24 часа във всеки друг случай. Компанията при никакви обстоятелства не носи отговорност за щети и/или обезщетение за преки или косвени загуби и каквито и да е вреди, причинени от тази информация.
Уебсайтът осигурява директен достъп до други уебсайтове и/или адреси на електронни пощи, в чието съдържание не може да се намеси и следователно, разбира се, не носи никаква отговорност или не предоставя никаква гаранция за тяхното съдържание. Освен това Сайтът не носи отговорност за точността и верността на предадената информация, тъй като тя е информация на други уебсайтове, събрани или от производителите на тези продукти, или като информация, предавана от онлайн магазините, които ги предоставят за продажба.
Компанията препоръчва на потребителите на уеб сайта да се консултират със съответната страница на продуктите на електронния магазин, както и с тези на производителите, за да установят точността на получената информация и да бъдат по-задълбочено информирани за характеристиките на избраните продукти.
Показването на резултатите от търсенето (продукт – цена – магазин) зависи от правилното използване на ключовите думи, както и от описанието на продукта от онлайн магазините и уебсайтовете. При търсения, направени с филтри за търсене, а не с ключови думи, потребителите трябва да сравняват характеристиките на продуктите, които се появяват, с тези, които се намират в онлайн магазините и страниците на производителите на продукти.
Трябва да се отбележи, че много продукти, предлагани от чуждестранни обекти или от местни обекти, които продават продукти от чужбина, вероятно ще се различават от характеристиките на тези за българския пазар и в някои случаи не могат да бъдат придружени от инструкции за употреба както на български, така и в български софтуер.
За да подобри услугите, предоставяни на сайта, Компанията събира статистически данни за употребата и поведението на потребителите, като навигира потребителя в уебсайта и свързаните магазини. Тези данни не се експлоатират и обработват в търговската мрежа от Компанията след премахването на персонализираната информация. Потребителят си запазва правото да поиска изтриването на посочената по-горе информация, като изпрати имейл на dpo@checkprice.bg.

 

5. Съхраняване на отзивите
Потребителите, за да могат да оценяват магазина, трябва да бъдат регистрирани и сертифицирани от системата за сертифициране на уебсайтове. Сертифицирането е за всеки отделен потребител и се извършва чрез изпращане на SMS до неговия мобилен телефон, който задължително трябва да бъде въведен от него на страницата на CheckPrice. Процесът на потвърждаване се извършва само когато първоначалната оценка на всеки потребител е регистрирана и е валиден за всяка последваща оценка. Контактната информация, регистрирана от уеб сайта от всеки потребител, за да използва услугата (например имейл и номер на мобилен телефон), може да бъде използвана от администраторите на уеб сайта за комуникация между тях.
Оценките, които ще бъдат публикувани на Сайта, задължително ще бъдат отрицателни или положителни, трябва да са свързани с транзакция от потребителя, който публикува (или регистрира) валиден документ или номер на поръчката, за да може да потвърди по всяко време магазина. Оценките, които не описват причината за оценката или са ограничени до обозначаване на магазина, или описват опит по поръчка/покупка по много скромен начин, ще бъдат автоматично изтрити от уебсайта или преработени от техните автори по искане на компанията.
Компанията и администраторите на уебсайтове си запазват правото, по свое усмотрение, да поискат от потребителя допълнителни подробности за публикувания рейтинг (например: фотокопие на документ, имейл за поръчка и т.н.). Ако потребителят не ги предостави в разумен срок от датата, на която са поискани, оценката ще бъде невалидна и ще бъде изтрита от уебсайта.
Всички отрицателни оценки (резултат по-малък или равен на 3/5) се докладват в магазина, за който се отнасят. Администраторите на уебсайтове имат право на отговор в рамките на 10 дни като опишат тяхната гледна точка така че другите потребители и посетителите на Сайта да могат да разберат мненията на двете страни. Всички оценки на потребителите и отговорите им от магазините не могат да се отнасят до имена и търговски марки на потребители или корпоративни служители, нито до каквито и да е криминално наказуеми оценки, клевета или обида. При такива случаи Компанията и администраторите на уебсайтове си запазват правото, по свое усмотрение, да изтрият оценките и отговорите.
Оценките и отговорите трябва да се придържат към нетипичните условия за добро поведение в интернет. Отзиви или отговори, написани с главни букви на български език (главните букви в интернет показват разговор със силен глас) или на български език, но с помощта на английската клавиатура (с латински букви) ще бъдат игнорирани от уеб администраторите и ще бъдат изтрити от системата.
Всеки потребител има право да оцени всеки магазин един (1) път само по номер на транзакция/фактура. Ако потребител има повече от една оценка за един и същи магазин и тя се отнася за една и съща поръчка, допълнителните оценки ще бъдат автоматично изтривани от страницата с оценки. Потребителите трябва да са много подробни при съставянето на рейтингите си, като дават максимални подробности за своя опит. Особено за отрицателни прегледи се приемат текстове, основани единствено на устни разговори, текстове, разменени от страните, които могат да бъдат оспорени от участващите страни и когато не са представени писмени доказателства за тяхната коректност (електронна поща и др.).
Правото да изтрие рейтинг без конкретна причина и ако не нарушава условията на този закон, има само неговият автор. В такива случаи авторът трябва да изпрати писмено известие до уебмастърите на сайта (reviews@checkprice.bg ) от имейл акаунта, който е посочил при регистрацията си на уебсайта, в който имейл иска рейтингът да бъде изтрит.

Положителни отзиви от собственик или от сътрудник на магазин или партньор извън магазина към неговия магазин или отрицателни рейтинги от собственик или служител на магазин в друг магазин (които няма да бъдат придружени от документални доказателства, формуляр за поръчка и т.н.) се считат за невалидни и незабавно се изтриват от Сайта. Освен това подобни действия нарушават 3.2.3 от неправомерно поведение на потребителите и могат да доведат до заличаване на магазина от Сайта.


6. Преглед на продуктите
Компанията дава възможност на потребителите да оценяат продуктите, показвани на Сайта. За да могат да оценят даден продукт, потребителите трябва да бъдат регистрирани на уебсайта.
Оценките за всеки продукт могат да обобщят опита на потребителя с продукта и всички наблюдения или преценки за продукта. Съдържанието на оценката трябва да бъде лично, оригинално създадено от отделния потребител, без да се нарушават интелектуалните или други права на трети страни. Компанията си запазва правото да оттегли и изтрие съдържание, което е доказано, че е притежание на трети страни и е публикувано на електронни или печатни носители. Потребителите са единствено отговорни за автентичността на текстовете си.
Оценката на продукта не може да включва: Публикуване на връзка, насочваща директно или индиректно потребителите към онлайн магазин (независимо дали магазинът е свързан с CheckPrice или не). Публикуване на информация, свързана с промоцията или търговската реклама на трета страна, различна от легитимните съответни промоции, организирани и контролирани от администраторите на уебсайтове и от Компанията. Посочване на друг потребител или оценка на продукт от друг потребител.
Администраторите на уеб сайтовете си запазват правото, по свое усмотрение, да изберат как да се показват (частично или изцяло) рейтингите на продукти или да изтрият рейтингите, или да изтрият част от текста, като информират автора за всички модификации, когато е необходимо, или да се свържат с редакторите си, за да ги информират, че е необходима промяна в текста за разкриване, посочвайки съответните страни.


7. Заключителни разпоредби
Авторското право върху Сайта принадлежи на Компанията. Възпроизвеждането – пълно, частично или в резюме – електронно, механично или фотокопирано, или перифразата или адаптирането на съдържанието на сайта по какъвто и да е начин е забранено без предварително писмено разрешение.
В никакъв случай Компанията, нейните законни представители или служители няма да бъдат отговорни за каквито и да било вреди, които всеки от неговите членове може да понесе в резултат на използването на нейните услуги, пряко или косвено, причинени от действия или пропуски на трети лица.
Ако възникне спор между членовете на Сайта относно използването на Услугите в нарушение на условията на това Споразумение, се уговаря, че Компанията, нейният персонал и нейните партньори не носят отговорност и че увреденият потребител носи тежестта само както е необходимо срещу третата страна, за да отстрани всякакви щети, които може да има.
Във всеки случай, за всеки спор, възникнал между Компанията и посетителите или членовете на Сайта, съдилищата на гр. София са компетентните и е приложимо българското законодателство.